Algemene Voorwaarden

Gedeponeerd bij Kvk Rotterdam onder nummer 61954152

upUco Coach a Colleague B.V., hierna te noemen upUco, wil kwaliteit leveren. upUco zal zich houden aan de eisen van zorgvuldigheid, rechtsgeldigheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. In het onderstaande concretiseren wij deze beginselen

1.0 Toepasbaarheid

1.1   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met upUco, diensten en activiteiten van upUco, waaronder, doch niet beperkt tot, het leveren van informatie, applicaties, software en het geven cursussen, trainingen, coaching, testen en andere vormen van opleidingen, c.q. programma’s, hierna te

noemen ‘upUco methodiek’ alsmede alle diensten en producten met betrekking tot de applicatie TalentConnect®  en het Programma upUco of combinaties hiervan.

Tevens zijn deze voorwaarden van toepassing op alle overige diensten en producten die op enigerlei wijze verband houden met upUco.

1.2  Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door upUco.

2.0 Aanbieding en overeenkomst

2.1  Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de aanbieding. Aanvaarding van de aanbieding na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor upUco en zal niet leiden tot een overeenkomst tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Een overeenkomst tussen opdrachtgever en upUco komt slechts tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de offerte dan wel overeenkomst dan wel voorstel tot samenwerking als bedoeld in artikel 2.2. van onze algemene voorwaarden dan wel inschrijfformulier dan wel contract en -of plan van aanpak.

2.3 Met betrekking tot de applicatie TalentConnect®  wordt een overeenkomst aangegaan voor de duur van 36 maanden. Na 36 maanden wordt de overeenkomst automatisch verlengd en kan per kalendermaand worden opgezegd door opdrachtgever en/of upUco.

2.4 Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat wij deze mondelinge toezegging uitdrukkelijk schriftelijk hebben bevestigd.

3.0 Annulering door opdrachtgever

3.1  De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden per aangetekend verzonden brief waarbij de navolgende voorwaarden met betrekking tot de annulering zullen gelden. Ontbinding van de overeenkomst leidt tot annulering van de opdracht.

3.2 Bij annulering langer dan één maand voor aanvang van de start van de eerder overeengekomen ‘upUco methodiek’ of onderdelen daarvan is de opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag te betalen.

3.3 Bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang van de eerder overeengekomen ‘upUco methodiek’ of onderdelen daarvan is de opdrachtgever verplicht 75% van het overeengekomen bedrag te betalen.

3.4 Bij annulering tussen twee weken en een week voor aanvang van de eerder overeengekomen ‘upUco methodiek’ of onderdelen daarvan is de opdrachtgever verplicht 85% van het overeengekomen bedrag te betalen.

3.5 Bij annulering korter dan een week is de opdrachtgever verplicht het volledig overeengekomen bedrag te betalen.

3.6 In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van het programma of coaching haar deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de ‘upUco methodiek’ of onderdelen daarvan deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling van het overeengekomen bedrag. Nog niet betaalde bedragen welke verschuldigd zijn op grond van de overeenkomst die ten grondslag liggen aan de dienst waarvan niet, dan wel ten dele niet gebruik gemaakt wordt, blijven verschuldigd tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.0 Annulering door upUco

4.1  upUco heeft in geval van een programma met ‘open inschrijving’ het recht om zonder opgave van redenen een programma te annuleren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer (s) te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze opdrachtgever aan upUco feitelijk betaalde bedrag en wel binnen 14 dagen.

4.2 UpUco heeft het recht om de overeengekomen locatie te wijzigen wanneer er minder of meer deelnemers aanwezig zullen zijn dan verwacht, alsmede in het geval van overmacht en eventuele andere redenen waarvan de oorzaak bij de aanbieder van de locatie ligt.

4.3 upUco gaat bij minder dan het minimale aantal deelnemers in gesprek met deelnemers over de doorgang/annulering/verzetten van de ‘upUco methodiek’ of onderdelen daarvan.

4.4 upUco sluit iedere aansprakelijkheid van schade geleden door de opdrachtgever door annulering van een programma als bedoelt in dit artikel uit.

5.0 Communicatie

5.1  De opdrachtgever zal upUco steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke upUco noodzakelijk of nuttig acht teneinde de uit de overeenkomst door upUco voortvloeiende taken naar behoren uit te kunnen voeren.

5.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever upUco apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze te verschaffen goederen voldoen aan de specificaties die upUco aan de opdrachtgever ter kennis brengt.

5.3 Vragen van administratieve aard zullen binnen een week beantwoord worden. Mocht een schrijven een langere verwerkingstijd vragen, dan zal upUco de opdrachtgever binnen een week een bericht van ontvangst sturen en een indicatie geven wanneer deze een antwoord kan verwachten.

6.0 Wijzigingen

6.1  Alhoewel upUco een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen, en correcties van de overeenkomst in te stemmen steeds welwillend wil overwegen, is upUco tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.

6.2 Een dergelijke instemming is slechts geldig wanneer het betreffende verzoek uitdrukkelijk en schriftelijk is gegeven.

6.3 Wanneer upUco instemt met de wijzigingen, aanvullingen of correctie van overeengekomen werkzaamheden, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering of levering. Meerwerk en extra leveringen worden door upUco steeds volgens de geldende tarieven

tot vermindering van de overeengekomen prijsleiden, doch upUco behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever de door upUco gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuur uren, alsmede de gederfde winst in rekening te brengen.

7.0 Geheimhouding

7.1   Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk zolang niet door partijen is aangegeven welke informatie niet als vertrouwelijk geldt. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingplichten in stand.

8.0 Prijs

8.1  De prijzen van upUco zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.

8.2 Indien de opdrachtgever niet Btw-plichtig is, heeft upUco toch het recht btw in rekening te brengen.

8.3 upUco heeft het recht om haar prijzen jaarlijks met de economisch indexatie mee te laten stijgen.

9.0 Betaling

9.1  Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door upUco anders is aangegeven, dient betaling van de door upUco verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten, applicaties binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

9.2 De betaling van de ‘upUco methodiek’ of onderdelen daarvan met ‘open inschrijving’ dient vooraf en wel 14 dagen voor de aanvangsdatum te zijn voldaan.

9.3 Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is upUco gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over het bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende dagrente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag. Indien en zodra upUco vervolgens de vordering ter incassering uit handen geeft, is de opdrachtgever bovendien upUco verschuldigd een bedrag van alle aan de incasso verbonden kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijke, die worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 500,-per onbetaalde factuur, te voldoen.

10.0 Auteursrecht

10.1  Het auteursrecht op de door upUco uitgegeven brochures, het project-en programmamateriaal en applicatie TalentConnect®  en alle overige uitingen en correspondentie afkomstig van upUco (hierna “de gegevens”) berust uitsluitend bij upUco, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van upUco is het de opdrachtgever niet toegestaan de gegevens te publiceren, te vermenigvuldigen dan wel aan anderen dan opdrachtnemer op enigerlei wijze ter inzage en/of gebruik en/of voor bezit name ter beschikking te stellen.

11.0  Aansprakelijkheid

11.1   Niettegenstaande de bepaling van artikel 4.4. is de aansprakelijkheid voor schade voor UpUco beperkt tot de extra kosten die de opdrachtgever moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken. upUco is evenwel nimmer aansprakelijk

voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2   upUco is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of door personen, die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.

11.3   De opdrachtgever vrijwaart upUco en haar medewerkers of externe partijen direct of indirect betrokken bij, voor, tijdens en/of na uitvoering van de overeenkomst, voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door upUco (op)geleverde wordt gemaakt.

12.0 Klachtenregeling

12.1  Mocht u als opdrachtgever of deelnemer een klacht hebben dan kan deze alleen in behandeling worden genomen wanneer deze schriftelijke wordt ingediend met vermelding de relevante feiten, een deugdelijke motivering van de klachten en voor zover van toepassing vermelding van namen van de betrokken van zowel upUco als de opdrachtgever in behandeling genomen. Een reactie volgt in beginsel binnen 2 weken. We streven ernaar uw klacht binnen vier weken afgehandeld te hebben. Mocht de afhandeling langere tijd in beslag nemen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Uiteraard kunt u daarbij rekenen op vertrouwelijkheid onzerzijds. We zullen uiteraard allereerst alle moeite doen om samen met u het probleem op te lossen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan wordt er een onafhankelijke derde ingeschakeld. Die derde partij kan een gezamenlijk te kiezen mediator zijn. De uitspraak van de derde is dan bindend. Klachten worden geregistreerd en drie jaar bewaard.

13.0  Uitvoering, rapportage en garantie

13.1   upUco garandeert dat de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen zullen worden uitgevoerd.

13.2  Om er zeker van te zijn dat de professionaliteit op een vereist niveau blijft, hebben we regelmatig intern overleg over thema’s uit ons vakgebied middels intervisie. Daarnaast geven wij elkaar interactie -feedback en wisselen we didactische werkvormen, studiematerialen en andere ideeën uit.

14.0  Geschillen

14.1   De overeenkomst met de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.

14.2  in het geval van een geschil zijn opdrachtgever en upUco gehouden eerst middels de klachtenregeling van artikel 12 te doorlopen. Indien dit niet tot een bevredigend resultaat leidt, geldt het navolgende.

14.3  Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en/of de overeenkomst als dan niet gedeeltelijk in het buitenland is uitgevoerd, dan wel uitgevoerd had moeten worden en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.

14.4  Geschillen welke voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en niet behoren tot de competentie van de kantonrechter zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter voor de plaats van vestiging van upUco.

Geldigheid

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij KvK Rotterdam onder nummer 61954152. De meest recente algemene voorwaarden zijn de enige geldige. Bij interpretatieverschillen van eventuele vertalingen van deze algemene voorwaarden, al dan niet vertaald door een beëdigd vertaalbureau, zal de betekenis van de Nederlandstalige voorwaarden prevaleren.

Bij het invullen van de PTA-formulier wordt local storage gebruikt!