“Zachte vaardigheden” of “soft-skills” zijn in 2030 veel belangrijker dan harde feitenkennis. Dit denken in elk geval de meeste (70%) respondenten van het toonaangevende onderzoek “Baan van de toekomst” dat Hays regelmatig uitvoert.

Ook organisaties als Manpower, Timing en LinkedIn trekken dezelfde conclusies. LinkedIn heeft bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de inzet en gebruik van soft-skills binnen organisaties. Hieruit blijkt binnen organisaties een grote behoefte te zijn aan ontwikkelde soft-skills. Echter, bijna 70% van de Nederlands HR-managers geeft aan moeite te hebben om medewerkers, intern of extern met de juiste zachte vaardigheiden te vinden. Driekwart (74%) van hen geeft aan dat het gebrek aan zulke vaardigheden in een team de productiviteit van het bedrijf beperkt.

Wat maakt het verschil?

Laten we een voorbeeld bekijken. Stel: we hebben vijf kandidaten, allen net afgestudeerd en deze kandidaten hebben allemaal het diploma Bedrijfskunde MER. Sterker nog, alle vijf de kandidaten hebben exact dezelfde cijfers voor exact dezelfde vakken. Hebben we hier nu vijf exact dezelfde mensen?

Nee, natuurlijk niet. Daar zijn we het snel met elkaar over eens. Juist de soft-skills van deze kandidaten maken het verschil. Ook hier zijn we het snel met elkaar over eens. Gaat het om een functie waar veel tijdsdruk bij komt kijken, dan is het van belang om te weten of de desbetreffende kandidaat sterk is in functioneren onder spanning en plannen en organiseren. 

Kiezen we een kandidaat die dat nu juist niet sterk heeft ontwikkeld, dan is de kans op uitval redelijk groot. Gaan we vanaf nu iedere kandidaat een dag op assessment sturen? Nee, dat is helemaal niet wenselijk.

Als we ons als organisatie meer gaan richten op de inzet en gebruik van soft-skills zal dit op de langere termijn het succes van de organisatie versterken. We hebben zo een betere kijk op wie op welke plek in zijn of haar kracht zit. In ons werk zijn het de soft-skills die maken dat we succesvol kunnen zijn. Met andere woorden: soft-skills zijn de smeerolie voor een efficiënte en effectieve inzet van de hard-skills. Soft-skills maken de hard-skills waardevoller. Uiteraard blijft het traditioneel selecteren op behaalde diploma’s en certificaten (de hard-skills) waardevol, maar de soft-skills moeten hierbij ook veel prioriteit krijgen.

Werken vanuit je kracht

Wanneer we echter het onderzoek van de Gallup Corporation er eens bij pakken, gedaan onder 1,7 miljoen werknemers bij 101 (grote) organisaties in 63 landen, zien we een schrikbarende conclusie. Slechts 20 procent van de geïnterviewde werknemers heeft namelijk het idee dat zij dagelijks gebruik maken van hun sterke talenten (dominante competenties of soft-skills). Hier ligt dus nog een mooie uitdaging. Stel je eens voor dat we dit percentage omhoog kunnen brengen van 20 procent naar 50 procent of wellicht 60 procent. Het rendement is dan enorm. De productiviteit gaat significant omhoog, het ziekteverzuim gaat fors omlaag, de werknemers gaan met meer plezier naar hun werk enzovoort.

Om dit te bereiken willen we te weten komen waar al die sterke talenten zich bevinden in onze organisatie en hoe we vanuit deze talenten kunnen gaan werken. We willen natuurlijk allemaal die energie, interesse en competitieve voordelen inzetten!

De upUco methodiek en de onlineapplicatie TalentConnect® helpen hierbij. De upUco methodiek maakt alle talenten en daarmee de soft-skills binnen uw organisatie inzichtelijk en helpt deze te activeren. De onlineapplicatie TalentConnect® activeert en faciliteert werknemers om vanuit zichzelf en samen met collega’s te werken aan hun ontwikkeling. Werknemers en collega’s worden zich door het gebruik van TalentConnect® veel beter bewust van hun talenten en leren deze in te zetten in hun werk. Dit gebeurt vanuit hun persoonlijke energielevel, want als je doet waar je goed in bent krijg je daar energie van!