Vooruitzien is regeren was te lezen in een vorige blog van upUco. Daar is niet veel tegenin te brengen maar er zijn tal van mensen die tegelijkertijd denken dat het ‘zo’n vaart niet zal lopen’.

Zo is het ook met de invoering van de Omgevingswet. De zekerheid is er dat deze ingevoerd gaat worden. De onzekerheid is er ten aanzien van een aantal aspecten waarbij vooruitzien van belang is. De Omgevingswet bundelt en moderniseert in 1 wet alle wetten voor de leefomgeving. 26 wetten worden teruggebracht naar 1 wet onder het motto: ‘ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’. Bij het verlenen van vergunningen wordt eerder uitgegaan van ‘ja, mits’ en niet meer vanuit ‘Nee, tenzij’.

Voor veel overheidsinstanties is dit inmiddels geen nieuws meer. Dat de invoering van de Omgevingswet ook veel gevolgen heeft voor andere organisaties en burgers is voor de meesten wél nieuw. Het stelsel van de Omgevingswet stelt de gebruikers centraal. Er is meer ruimte om te ondernemen en de procedures zijn korter en bovendien wordt participatie ten aanzien van te ontwikkelen beleid gestimuleerd.

Twee van de aspecten die van belang zijn voor (overheids)organisaties zijn samenwerken en competentieontwikkeling.

Samenwerken

Het verband van de invoering van deze wet met betrekking tot het begrip samenwerken is eenvoudig uit te leggen. In elke organisatie gaat het idealiter om de waarde van mensen en het toestaan van hun potentieel ten gunste van zichzelf én de ambities van de organisatie waarvoor ze werken. En zo is het ook met de invoering van de Omgevingswet.

Desondanks vraagt de invoering van deze wet heel veel van (overheids)organisaties ten aanzien van samenwerken. ‘Een andere manier van werken die wensen uit de samenleving begeleidt en uitgaat van samenwerking met alle betrokken partijen’, vertelt de website www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl. Toezicht houden en vergunningen verlenen blijft, net als de inhoudelijke kennis. Maar de route er naartoe gaat gepaard met vaardigheden die vooral op het gebied van intermenselijk contact liggen. Het intermenselijke contact en het benutten van soft skills, oftewel competenties lijkt meer dan ooit noodzaak.

Zoals de wet al aangeeft, gaat het om de omgeving. Dat vraagt om samenwerking in de ‘keten’, met andere overheden – landelijk, provinciaal, en lokaal. Maar ook in de regio met andere overheden en externe partijen. Op zich ook heel begrijpelijk ware het niet dat de verantwoordelijkheid om het werk goed te doen, vooral komt te liggen bij de partijen die het initiatief nemen voor verandering. Als een gemeente of Omgevingsdienst dan het ‘ja, mits’-principe wil hanteren dan kun je je voorstellen dat hierin een essentieel verschil duidelijk wordt.

Als een bedrijf (of burger) een vergunning wil krijgen of een bedrijfspand wil vergroten dan moet het zelf alle mogelijke werkzaamheden verrichten om dit mogelijk te maken. Een gemeente of Omgevingsdienst controleert of er aan de wetgeving voldaan wordt. Betekent dit achterover leunen voor de ambtenaren? Nee, in het geheel niet en dit is sowieso niet aan de orde.

Competenties

Het betekent vooral ‘anders’ werken. ‘Anders’ werken doordat de samenwerking integraal, in samenhang en met afstemming moet plaatsvinden. Het vraagt flexibiliteit met oog voor wat kan en mag. Het is de bedoeling dat overheden plannen en beleid maken, uitvoeren en evalueren in samenwerking met de samenleving.

Soft skills of competenties spelen hierbij een belangrijke rol merken we bij organisaties. Veel (overheids)organisaties willen verbindingen tussen medewerkers stimuleren en verstevigen zodat zij op hun kwaliteiten en competenties ingezet kunnen worden. Door elkaar beter te kennen, ben je beter in staat samen te werken, wordt het werkplezier en de betrokkenheid vergroot en is de stap naar gedeeld eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid een stuk dichterbij.

Wij helpen deze organisaties door in kaart te brengen welke competenties aanwezig zijn bij alle medewerkers, waar zij het meeste energie van krijgen en daardoor in de meeste gevallen in samenwerking het best functioneren. Dit doen we door het analyseren van energie dominante competenties en deze te verbinden met medewerkers onderling om vervolgens middels onze unieke methodiek medewerkers van elkaar te laten leren. Laagdrempelig en toegankelijk en heel erg gericht op de dagelijkse praktijk van de deelnemers zelf.

Omgevingsbewust

De invoering van de Omgevingswet maakt dat het essentieel is om open te staan voor de omgeving in de regio. Tevens is het noodzakelijk dat een Omgevingsdienst ook binnen de omgeving van de eigen organisatie gaat kijken met welke mensen zij de transitie gaan realiseren. En vooral over welke energie dominante competenties zij beschikken.

Door dit van alle medewerkers in kaart te brengen, is het mogelijk dat er mensen binnen de organisatie zijn die heel goed inzetbaar zijn op cases waar zij tot dat moment niet voor in aanmerking kwamen. Simpelweg omdat hun energie dominante competenties niet bekend zijn en de persoon in kwestie op een andere afdeling zit of een functie heeft die niet direct gerelateerd wordt aan de betreffende case. Het is heel jammer als blijkt dat er tijdsdruk en hoofdpijndossiers ontstaan omdat werkzaamheden onder druk komen te liggen als het niet helder is wie energie krijgt van welke competenties. Eerste reactie is vaak dat er gedacht wordt aan expertise van buitenaf terwijl de juiste persoon misschien al in huis is.

Binnen de online applicatie van TalentConnect kan iedereen namelijk een case aanmaken in combinatie met gewenste competenties. Het systeem filtert dan automatisch de mensen die energie krijgen van werkzaamheden die gerelateerd zijn aan die betreffende case. En dat kunnen zomaar mensen zijn die op een andere afdeling zitten of die je nog niet eens heel goed kent.

Wees je bewust van je omgeving, hoe klein of groot deze ook is; het kan je veel (tijd)winst opleveren. En zoals veel deelnemers van TalentConnect zeggen: je krijgt er een collega bij.

TalentConnect uitproberen

Scan toekomstgericht leren
In hoeverre dragen de investeringen in leren & ontwikkelen van je werknemers bij aan de wendbaarheid en veranderingsgezindheid van jouw organisatie? Werk verandert. Collega’s dienen mee te veranderen en zich te blijven ontwikkelen. Dit gaat niet vanzelf. Hoe staat het met het aanpassingsvermogen en de leerbaarheid in jouw organisatie?

Nu aanvragen

Deelnemers onderschrijven de werking van de methodiek doordat zij zelf aangeven:

‘Door persoonlijk contact kan ik de ander helpen te verdiepen waar hij behoefte aan heeft. TalentConnect zie ik als instrument om de soft skills beter zichtbaar te maken en te gebruiken.’

‘Zomaar naar buiten lopen met een vrij onbekende collega is verrassend maar we werden heel snel vertrouwelijk. Openstellen ging heel gemakkelijk.’

‘Zelfvertrouwen opent wegen naar het nemen van initiatief; persoonlijk én binnen de organisatie.’

‘Ik heb geleerd dat leidinggeven vooral een kwestie is van regie nemen op mijn eigen ambitie.’

Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Linkedin


Instagram

Bel nu:

035-203 0053

Individueel – Samen – Sterk

Disclaimer | Werken bij | © 2019 – upUco Coach a Colleague B.V.