Op het gebruik van deze website, www.upuco.nl, zijn onderstaande gebruikersvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruikersvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

UpUco Coach a Colleague B.V. streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat UpUco Coach a Colleague B.V. niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. UpUco Coach a Colleague B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website, en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. UpUco Coach a Colleague B.V. heeft geen invloed op websites van derden, en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. UpUco Coach a Colleague B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, zijn in eigendom of licentie van UpUco Coach a Colleague B.V. en zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De inhoud van deze website mag slechts gebruikt worden voor niet-commerciële privé doeleinden. Niets uit UpUco Coach a Colleague B.V. publicaties en/of uitingen mag op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op en andere manier openbaar gemaakt worden, zonder dat UpUco Coach a Colleague B.V. daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Toepasselijk recht

Op het gebruik van deze website en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Privacyverklaring

Op het gebruik van deze website is de privacyverklaring van toepassing zoals deze te lezen is op https://upuco.nl/privacyverklaring

Individueel – Samen – Sterk